Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

VERZENDKOSTEN 

 • GRATIS VERZENDING IN NEDERLAND VANAF €150,00 ONDER DE €150,00 BEREKENEN WIJ €8,00 VERZENDKOSTEN.
 • GRATIS VERZENDING NAAR BELGIË VANAF €250,00. ONDER DE €250,00 BEREKENEN WIJ €12,50 VERZENDKOSTEN.
 • PAKKETTEN VERSTUREN WIJ VIA POSTNL EN DHL
 • HET VERSTUREN GEBEURT OP EIGEN RISICO VAN DE BESTELLER.

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN
VAN BELEEF KRABBEN:

INHOUDSOPGAVE:
ARTIKEL 1 – DEFINITIES
ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
ARTIKEL 4 – HET AANBOD
ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT
ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
ARTIKEL 9 – DE PRIJS
ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE
ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING
ARTIKEL 12 – BETALING
ARTIKEL 13 – KLACHTENREGELING
ARTIKEL 14 – GESCHILLEN
ARTIKEL 15 – AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN

INFORMATIEPLICHT LEVERANCIER
HERROEPINGSRECHT CONSUMENT
RUILEN EN RETOURNEREN
VERZENDKOSTEN

IN DEZE VOORWAARDEN WORDT VERSTAAN ONDER:

 1. ONDERNEMER: DE NATUURLIJKE OF RECHTSPERSOON DIE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN OP AFSTAND AAN CONSUMENTEN AANBIEDT;
 2. CONSUMENT: DE NATUURLIJKE PERSOON DIE NIET HANDELT IN DE UITOEFENING VAN BEROEP OF BEDRIJF EN EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND AANGAAT MET DE ONDERNEMER;
 3. OVEREENKOMST OP AFSTAND: EEN OVEREENKOMST WAARBIJ IN HET KADER VAN EEN DOOR DE ONDERNEMER GEORGANISEERD SYSTEEM VOOR VERKOOP OP AFSTAND VAN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN, TOT EN MET HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST UITSLUITEND GEBRUIK GEMAAKT WORDT VAN ÉÉN OF MEER TECHNIEKEN VOOR COMMUNICATIE OP AFSTAND;
 4. TECHNIEK VOOR COMMUNICATIE OP AFSTAND: MIDDEL DAT KAN WORDEN GEBRUIKT VOOR HET SLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST, ZONDER DAT CONSUMENT EN ONDERNEMER GELIJKTIJDIG IN DEZELFDE RUIMTE ZIJN SAMENGEKOMEN;
 5. BEDENKTIJD: DE TERMIJN WAARBINNEN DE CONSUMENT GEBRUIK KAN MAKEN VAN ZIJN HERROEPINGSRECHT;
 6. HERROEPINGSRECHT: DE MOGELIJKHEID VOOR DE CONSUMENT OM BINNEN DE BEDENKTIJD AF TE ZIEN VAN DE OVEREENKOMST OP AFSTAND;
 7. DAG: KALENDERDAG;
 8. DUURTRANSACTIE: EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND MET BETREKKING TOT EEN REEKS VAN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN, WAARVAN DE LEVERINGS- EN/OF AFNAMEVERPLICHTING IN DE TIJD IS GESPREID;
 9. DUURZAME GEGEVENSDRAGER: ELK MIDDEL DAT DE CONSUMENT OF ONDERNEMER IN STAAT STELT OM INFORMATIE DIE AAN HEM PERSOONLIJK IS GERICHT, OP TE SLAAN OP EEN MANIER DIE TOEKOMSTIGE RAADPLEGING EN ONGEWIJZIGDE REPRODUCTIE VAN DE OPGESLAGEN INFORMATIE MOGELIJK MAAKT.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

NAAM ONDERNEMER: KIM KRABBEN
HANDELEND ONDER DE NAAM/NAMEN: BELEEF KRABBEN / SALON KRABBEN
ADRES: DR. GRASHUISSTRAAT 20-22
TELEFOONNUMMER: 0314-622705
E-MAILADRES: INFO@BELEEFKRABBEN.NL
KVK-NUMMER: 64683788
BTW- IDENTIFICATIENUMMER: NL001869100B10

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

 1. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ELK AANBOD VAN DE ONDERNEMER EN OP ELKE TOT STAND GEKOMEN OVEREENKOMST OP AFSTAND TUSSEN ONDERNEMER EN CONSUMENT.
 2. VOORDAT DE OVEREENKOMST OP AFSTAND WORDT GESLOTEN, WORDT DE TEKST VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AAN DE CONSUMENT BESCHIKBAAR GESTELD. INDIEN DIT REDELIJKERWIJS NIET MOGELIJK IS, ZAL VOORDAT DE OVEREENKOMST OP AFSTAND WORDT GESLOTEN, WORDEN AANGEGEVEN DAT DE ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE ONDERNEMER ZIJN IN TE ZIEN EN ZIJ OP VERZOEK VAN DE CONSUMENT ZO SPOEDIG MOGELIJK KOSTELOOS WORDEN TOEGEZONDEN.
 3. INDIEN DE OVEREENKOMST OP AFSTAND ELEKTRONISCH WORDT GESLOTEN, KAN IN AFWIJKING VAN HET VORIGE LID EN VOORDAT DE OVEREENKOMST OP AFSTAND WORDT GESLOTEN, DE TEKST VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN LANGS ELEKTRONISCHE WEG AAN DE CONSUMENT TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD OP ZODANIGE WIJZE DAT DEZE DOOR DE CONSUMENT OP EEN EENVOUDIGE MANIER KAN WORDEN OPGESLAGEN OP EEN DUURZAME GEGEVENSDRAGER. INDIEN DIT REDELIJKERWIJS NIET MOGELIJK IS, ZAL VOORDAT DE OVEREENKOMST OP AFSTAND WORDT GESLOTEN, WORDEN AANGEGEVEN WAAR VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN LANGS ELEKTRONISCHE WEG KAN WORDEN KENNISGENOMEN EN DAT ZIJ OP VERZOEK VAN DE CONSUMENT LANGS ELEKTRONISCHE WEG OF OP ANDERE WIJZE KOSTELOOS ZULLEN WORDEN TOEGEZONDEN.
 4. VOOR HET GEVAL DAT NAAST DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN TEVENS SPECIFIEKE PRODUCT- OF DIENSTENVOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN, IS HET TWEEDE EN DERDE LID VAN OVEREENKOMSTIGE TOEPASSING EN KAN DE CONSUMENT ZICH IN GEVAL VAN TEGENSTRIJDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN STEEDS BEROEPEN OP DE TOEPASSELIJKE BEPALING DIE VOOR HEM HET MEEST GUNSTIG IS.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 1. INDIEN EEN AANBOD EEN BEPERKTE GELDIGHEIDSDUUR HEEFT OF ONDER VOORWAARDEN GESCHIEDT, WORDT DIT NADRUKKELIJK IN HET AANBOD VERMELD.
 2. HET AANBOD BEVAT EEN VOLLEDIGE EN NAUWKEURIGE OMSCHRIJVING VAN DE AANGEBODEN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN. DE BESCHRIJVING IS VOLDOENDE GEDETAILLEERD OM EEN GOEDE BEOORDELING VAN HET AANBOD DOOR DE CONSUMENT MOGELIJK TE MAKEN. ALS DE ONDERNEMER GEBRUIK MAAKT VAN AFBEELDINGEN ZIJN DEZE EEN WAARHEIDSGETROUWE WEERGAVE VAN DE AANGEBODEN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN. KENNELIJKE VERGISSINGEN OF FOUTEN IN HET AANBOD BINDEN DE ONDERNEMER NIET.
 3. ELK AANBOD BEVAT ZODANIGE INFORMATIE, DAT VOOR DE CONSUMENT DUIDELIJK IS WAT DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ZIJN, DIE AAN DE AANVAARDING VAN HET AANBOD ZIJN VERBONDEN. DIT BETREFT IN HET BIJZONDER:
  – DE PRIJS INCLUSIEF BELASTINGEN;
  – DE EVENTUELE KOSTEN VAN AFLEVERING;
  – DE WIJZE WAAROP DE OVEREENKOMST TOT STAND ZAL KOMEN EN WELKE HANDELINGEN DAARVOOR NODIG ZIJN;
  – HET AL DAN NIET VAN TOEPASSING ZIJN VAN HET HERROEPINGSRECHT;
  – DE WIJZE VAN BETALING, AFLEVERING OF UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST;
  – DE TERMIJN VOOR AANVAARDING VAN HET AANBOD, DAN WEL DE TERMIJN VOOR HET GESTAND DOEN VAN DE PRIJS;
  – DE HOOGTE VAN HET TARIEF VOOR COMMUNICATIE OP AFSTAND INDIEN DE KOSTEN VAN HET GEBRUIK VAN DE TECHNIEK VOOR COMMUNICATIE OP AFSTAND WORDEN BEREKEND OP EEN ANDERE GRONDSLAG DAN HET REGULIERE BASISTARIEF VOOR HET GEBRUIKTE COMMUNICATIEMIDDEL;
  – INDIEN DE OVEREENKOMST NA DE TOTSTANDKOMING WORDT GEARCHIVEERD, EN ZO JA OP WELKE WIJZE DEZE VOOR DE CONSUMENT TE RAADPLEGEN IS;
  – DE WIJZE WAAROP DE CONSUMENT, VOOR HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST, VAN DOOR HEM NIET GEWILDE HANDELINGEN OP DE HOOGTE KAN GERAKEN, ALSMEDE DE WIJZE WAAROP HIJ DEZE KAN HERSTELLEN VOORDAT DE OVEREENKOMST TOT STAND KOMT;
  – DE EVENTUELE TALEN WAARIN, NAAST HET NEDERLANDS, DE OVEREENKOMST KAN WORDEN GESLOTEN;
  – DE GEDRAGSCODES WAARAAN DE ONDERNEMER ZICH HEEFT ONDERWORPEN EN DE WIJZE WAAROP DE CONSUMENT DEZE GEDRAGSCODES LANGS ELEKTRONISCHE WEG KAN RAADPLEGEN; EN
  – DE MINIMALE DUUR VAN DE OVEREENKOMST OP AFSTAND IN GEVAL VAN EEN OVEREENKOMST DIE STREKT TOT VOORTDURENDE OF PERIODIEKE AFLEVERING VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

 1. DE OVEREENKOMST KOMT, ONDER VOORBEHOUD VAN HET BEPAALDE IN LID 4, TOT STAND OP HET MOMENT VAN AANVAARDING DOOR DE CONSUMENT VAN HET AANBOD EN HET VOLDOEN AAN DE DAARBIJ GESTELDE VOORWAARDEN.
 2. INDIEN DE CONSUMENT HET AANBOD LANGS ELEKTRONISCHE WEG HEEFT AANVAARD, BEVESTIGT DE ONDERNEMER ONVERWIJLD LANGS ELEKTRONISCHE WEG DE ONTVANGST VAN DE AANVAARDING VAN HET AANBOD. ZOLANG DE ONTVANGST VAN DEZE AANVAARDING NIET IS BEVESTIGD, KAN DE CONSUMENT DE OVEREENKOMST ONTBINDEN.
 3. INDIEN DE OVEREENKOMST ELEKTRONISCH TOT STAND KOMT, TREFT DE ONDERNEMER PASSENDE TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN TER BEVEILIGING VAN DE ELEKTRONISCHE OVERDRACHT VAN DATA EN ZORGT HIJ VOOR EEN VEILIGE WEB OMGEVING. INDIEN DE CONSUMENT ELEKTRONISCH KAN BETALEN, ZAL DE ONDERNEMER DAARTOE PASSENDE VEILIGHEIDSMAATREGELEN IN ACHT NEMEN.
 4. DE ONDERNEMER KAN ZICH – BINNEN WETTELIJKE KADERS – OP DE HOOGTE STELLEN OF DE CONSUMENT AAN ZIJN BETALINGSVERPLICHTINGEN KAN VOLDOEN, ALSMEDE VAN AL DIE FEITEN EN FACTOREN DIE VAN BELANG ZIJN VOOR EEN VERANTWOORD AANGAAN VAN DE OVEREENKOMST OP AFSTAND. INDIEN DE ONDERNEMER OP GROND VAN DIT ONDERZOEK GOEDE GRONDEN HEEFT OM DE OVEREENKOMST NIET AAN TE GAAN, IS HIJ GERECHTIGD GEMOTIVEERD EEN BESTELLING OF AANVRAAG TE WEIGEREN OF AAN DE UITVOERING BIJZONDERE VOORWAARDEN TE VERBINDEN.
 5. DE ONDERNEMER ZAL BIJ HET PRODUCT OF DIENST AAN DE CONSUMENT DE VOLGENDE INFORMATIE, SCHRIFTELIJK OF OP ZODANIGE WIJZE DAT DEZE DOOR DE CONSUMENT OP EEN TOEGANKELIJKE MANIER KAN WORDEN OPGESLAGEN OP EEN DUURZAME GEGEVENSDRAGER, MEESTUREN:
  A. HET BEZOEKADRES VAN DE VESTIGING VAN DE ONDERNEMER WAAR DE CONSUMENT MET KLACHTEN TERECHT KAN;
  B. DE VOORWAARDEN WAARONDER EN DE WIJZE WAAROP DE CONSUMENT VAN HET HERROEPINGSRECHT GEBRUIK KAN MAKEN, DAN WEL EEN DUIDELIJKE MELDING INZAKE HET UITGESLOTEN ZIJN VAN HET HERROEPINGSRECHT;
  C. DE INFORMATIE OVER GARANTIES EN BESTAANDE SERVICE NA AANKOOP;
  D. DE IN ARTIKEL 4 LID 3 VAN DEZE VOORWAARDEN OPGENOMEN GEGEVENS, TENZIJ DE ONDERNEMER DEZE GEGEVENS AL AAN DE CONSUMENT HEEFT VERSTREKT VÓÓR DE UITVOERING DER OVEREENKOMST;
  E. DE VEREISTEN VOOR OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST INDIEN DE OVEREENKOMST EEN DUUR HEEFT VAN MEER DAN ÉÉN JAAR OF VAN ONBEPAALDE DUUR IS.
 6. INDIEN DE ONDERNEMER ZICH HEEFT VERPLICHT TOT HET LEVEREN VAN EEN REEKS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN IS DE BEPALING IN HET VORIGE LID SLECHTS VAN TOEPASSING OP DE EERSTE LEVERING.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

 1. BIJ DE AANKOOP VAN PRODUCTEN HEEFT DE CONSUMENT DE MOGELIJKHEID DE OVEREENKOMST ZONDER OPGAVE VAN REDENEN TE ONTBINDEN GEDURENDE ZEVEN WERKDAGEN. DEZE TERMIJN GAAT IN OP DE DAG NA ONTVANGST VAN HET PRODUCT DOOR OF NAMENS DE CONSUMENT.
 2. TIJDENS DEZE TERMIJN ZAL DE CONSUMENT ZORGVULDIG OMGAAN MET HET PRODUCT EN DE VERPAKKING. HIJ ZAL HET PRODUCT SLECHTS IN DIE MATE UITPAKKEN OF GEBRUIKEN VOOR ZOVER DAT NODIG IS OM TE KUNNEN BEOORDELEN OF HIJ HET PRODUCT WENST TE BEHOUDEN. INDIEN HIJ VAN ZIJN HERROEPINGSRECHT GEBRUIK MAAKT, ZAL HIJ HET PRODUCT MET ALLE GELEVERDE TOEBEHOREN EN – INDIEN REDELIJKERWIJZE MOGELIJK – IN DE ORIGINELE STAAT EN VERPAKKING AAN DE ONDERNEMER RETOURNEREN, CONFORM DE DOOR DE ONDERNEMER VERSTREKTE REDELIJKE EN DUIDELIJKE INSTRUCTIES.

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. INDIEN DE CONSUMENT GEBRUIK MAAKT VAN ZIJN HERROEPINGSRECHT, KOMEN TEN HOOGSTE DE KOSTEN VAN TERUGZENDING VOOR ZIJN REKENING.
 2. INDIEN DE CONSUMENT EEN BEDRAG BETAALD HEEFT, ZAL DE ONDERNEMER DIT BEDRAG ZO SPOEDIG MOGELIJK, DOCH UITERLIJK BINNEN 14 DAGEN NA DE TERUGZENDING OF HERROEPING, TERUGBETALEN.

ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. DE ONDERNEMER KAN HET HERROEPINGSRECHT VAN DE CONSUMENT UITSLUITEN VOOR ZOVER VOORZIEN IN LID 2 EN 3. DE UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT GELDT SLECHTS INDIEN DE ONDERNEMER DIT DUIDELIJK IN HET AANBOD, ALTHANS TIJDIG VOOR HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST, HEEFT VERMELD.
 2. UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT IS SLECHTS MOGELIJK VOOR PRODUCTEN:
  A. DIE DOOR DE ONDERNEMER TOT STAND ZIJN GEBRACHT OVEREENKOMSTIG SPECIFICATIES VAN DE CONSUMENT;
  B. DIE DUIDELIJK PERSOONLIJK VAN AARD ZIJN;
  C. DIE DOOR HUN AARD NIET KUNNEN WORDEN TERUGGEZONDEN;
  D. DIE SNEL KUNNEN BEDERVEN OF VEROUDEREN;
  E. WAARVAN DE PRIJS GEBONDEN IS AAN SCHOMMELINGEN OP DE FINANCIËLE MARKT WAAROP DE ONDERNEMER GEEN INVLOED HEEFT;
  F. VOOR LOSSE KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN;
  G. VOOR AUDIO- EN VIDEO-OPNAMEN EN COMPUTERSOFTWARE WAARVAN DE CONSUMENT DE VERZEGELING HEEFT VERBROKEN.
 3. UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT IS SLECHTS MOGELIJK VOOR DIENSTEN:
  A. BETREFFENDE LOGIES, VERVOER, RESTAURANTBEDRIJF OF VRIJETIJDSBESTEDING TE VERRICHTEN OP EEN BEPAALDE DATUM OF TIJDENS EEN BEPAALDE PERIODE;
  B. WAARVAN DE LEVERING MET UITDRUKKELIJKE INSTEMMING VAN DE CONSUMENT IS BEGONNEN VOORDAT DE BEDENKTIJD IS VERSTREKEN;
  C. BETREFFENDE WEDDENSCHAPPEN EN LOTERIJEN.

ARTIKEL 9 – DE PRIJS

 1. GEDURENDE DE IN HET AANBOD VERMELDE GELDIGHEIDSDUUR WORDEN DE PRIJZEN VAN DE AANGEBODEN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN NIET VERHOOGD, BEHOUDENS PRIJSWIJZIGINGEN ALS GEVOLG VAN VERANDERINGEN IN BTW-TARIEVEN.
 2. IN AFWIJKING VAN HET VORIGE LID KAN DE ONDERNEMER PRODUCTEN OF DIENSTEN WAARVAN DE PRIJZEN GEBONDEN ZIJN AAN SCHOMMELINGEN OP DE FINANCIËLE MARKT EN WAAR DE ONDERNEMER GEEN INVLOED OP HEEFT, MET VARIABELE PRIJZEN AANBIEDEN. DEZE GEBONDENHEID AAN SCHOMMELINGEN EN HET FEIT DAT EVENTUEEL VERMELDE PRIJZEN RICHTPRIJZEN ZIJN, WORDEN BIJ HET AANBOD VERMELD.
 3. PRIJSVERHOGINGEN BINNEN 3 MAANDEN NA DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST ZIJN ALLEEN TOEGESTAAN INDIEN ZIJ HET GEVOLG ZIJN VAN WETTELIJKE REGELINGEN OF BEPALINGEN.
 4. PRIJSVERHOGINGEN VANAF 3 MAANDEN NA DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST ZIJN ALLEEN TOEGESTAAN INDIEN DE ONDERNEMER DIT BEDONGEN HEEFT EN:
  A. DEZE HET GEVOLG ZIJN VAN WETTELIJKE REGELINGEN OF BEPALINGEN; OF
  B. DE CONSUMENT DE BEVOEGDHEID HEEFT DE OVEREENKOMST OP TE ZEGGEN TEGEN DE DAG WAAROP DE PRIJSVERHOGING INGAAT.
 5. DE IN HET AANBOD VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW.

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. DE ONDERNEMER STAAT ERVOOR IN DAT DE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN VOLDOEN AAN DE OVEREENKOMST, DE IN HET AANBOD VERMELDE SPECIFICATIES, AAN DE REDELIJKE EISEN VAN DEUGDELIJKHEID EN/OF BRUIKBAARHEID EN DE OP DE DATUM VAN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST BESTAANDE WETTELIJKE BEPALINGEN EN/OF OVERHEIDSVOORSCHRIFTEN. INDIEN OVEREENGEKOMEN STAAT DE ONDERNEMER ER TEVENS VOOR IN DAT HET PRODUCT GESCHIKT IS VOOR ANDER DAN NORMAAL GEBRUIK.
 2. EEN DOOR DE ONDERNEMER, FABRIKANT OF IMPORTEUR ALS GARANTIE AANGEBODEN REGELING DOET NIETS AF AAN DE WETTELIJKE RECHTEN EN VORDERINGEN DIE DE CONSUMENT TER ZAKE VAN EEN TEKORTKOMING IN DE NAKOMING VAN DE VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER JEGENS DE ONDERNEMER KAN DOEN GELDEN OP GROND VAN DE WET EN/OF DE OVEREENKOMST OP AFSTAND.

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING

 1. DE ONDERNEMER ZAL DE GROOTST MOGELIJKE ZORGVULDIGHEID IN ACHT NEMEN BIJ HET IN ONTVANGST NEMEN EN BIJ DE UITVOERING VAN BESTELLINGEN VAN PRODUCTEN EN BIJ DE BEOORDELING VAN AANVRAGEN TOT VERLENING VAN DIENSTEN.
 2. ALS PLAATS VAN LEVERING GELDT HET ADRES DAT DE CONSUMENT AAN HET BEDRIJF KENBAAR HEEFT GEMAAKT.
 3. MET INACHTNEMING VAN HETGEEN HIEROVER IN ARTIKEL 4 VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN IS VERMELD, ZAL HET BEDRIJF GEACCEPTEERDE BESTELLINGEN MET BEKWAME SPOED DOCH UITERLIJK BINNEN 30 DAGEN UITVOEREN TENZIJ EEN LANGERE LEVERINGSTERMIJN IS AFGESPROKEN. INDIEN DE BEZORGING VERTRAGING ONDERVINDT, OF INDIEN EEN BESTELLING NIET DAN WEL SLECHTS GEDEELTELIJK KAN WORDEN UITGEVOERD, ONTVANGT DE CONSUMENT HIERVAN UITERLIJK 30 DAGEN NADAT HIJ DE BESTELLING GEPLAATST HEEFT BERICHT. DE CONSUMENT HEEFT IN DAT GEVAL HET RECHT OM DE OVEREENKOMST ZONDER KOSTEN TE ONTBINDEN EN RECHT OP EVENTUELE SCHADEVERGOEDING.
 4. IN GEVAL VAN ONTBINDING CONFORM HET VORIGE LID ZAL DE ONDERNEMER HET BEDRAG DAT DE CONSUMENT BETAALD HEEFT ZO SPOEDIG MOGELIJK, DOCH UITERLIJK BINNEN 30 DAGEN NA ONTBINDING, TERUGBETALEN.
 5. INDIEN LEVERING VAN EEN BESTELD PRODUCT ONMOGELIJK BLIJKT TE ZIJN, ZAL DE ONDERNEMER ZICH INSPANNEN OM EEN VERVANGEND ARTIKEL BESCHIKBAAR TE STELLEN. UITERLIJK BIJ DE BEZORGING ZAL OP DUIDELIJKE EN BEGRIJPELIJKE WIJZE WORDEN GEMELD DAT EEN VERVANGEND ARTIKEL WORDT GELEVERD. BIJ VERVANGENDE ARTIKELEN KAN HET HERROEPINGSRECHT NIET WORDEN UITGESLOTEN. DE KOSTEN VAN EVENTUELE RETOURZENDING ZIJN VOOR REKENING VAN DE ONDERNEMER.
 6. HET RISICO VAN BESCHADIGING EN/OF VERMISSING VAN PRODUCTEN BERUST TOT HET MOMENT VAN BEZORGING AAN DE CONSUMENT BIJ DE ONDERNEMER, TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS IS OVEREENGEKOMEN.

ARTIKEL 12 – BETALING

 1. DE CONSUMENT HEEFT DE PLICHT OM ONJUISTHEDEN IN VERSTREKTE OF VERMELDE BETAALGEGEVENS ONVERWIJLD AAN DE ONDERNEMER TE MELDEN.
 2. IN GEVAL VAN WANBETALING VAN DE CONSUMENT HEEFT DE ONDERNEMER BEHOUDENS WETTELIJKE BEPERKINGEN, HET RECHT OM DE VOORAF AAN DE CONSUMENT KENBAAR GEMAAKTE REDELIJKE KOSTEN IN REKENING TE BRENGEN.

BESTELLINGEN VIA DE BELEEF KRABBEN WEBSHOP WORDEN DIRECT BETAALD VIA IDEAL. ALLE INTERNETBANKIERENDE KLANTEN KUNNEN HET GEBRUIKEN. IDEAL IS NET ZO VEILIG ALS INTERNET BANKIEREN BIJ JE BANK. OM MEER TE WETEN OVER DE BETAALMETHODE IDEAL KIJK OP WWW.IDEAL-BETALEN.NL. INTERNATIONALE KLANTEN KUNNEN EEN E-MAIL STUREN NAAR INFO@BELEEFKRABBEN.NL DAN ZULLEN WIJ ZO SPOEDIG MOGELIJK EEN FACTUUR STUREN ZODAT HET GELD OVERGEMAAKT KAN WORDEN. ZODRA HET GELD BIJ ONS OP DE REKENING STAAT VERSTUREN WIJ DE GEWENSTE PRODUCTEN.

ARTIKEL 13 – KLACHTENREGELING

 1. DE ONDERNEMER BESCHIKT OVER EEN VOLDOENDE BEKENDGEMAAKTE KLACHTENPROCEDURE EN BEHANDELT DE KLACHT OVEREENKOMSTIG DEZE KLACHTENPROCEDURE.
 2. KLACHTEN OVER DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST MOETEN BINNEN BEKWAME TIJD, VOLLEDIG OMSCHREVEN EN MET DUIDELIJKE FOTO’S WORDEN INGEDIEND BIJ DE ONDERNEMER, NADAT DE CONSUMENT DE GEBREKEN HEEFT GECONSTATEERD.
 3. BIJ DE ONDERNEMER INGEDIENDE KLACHTEN WORDEN BINNEN EEN TERMIJN VAN 14 DAGEN GEREKEND VANAF DE DATUM VAN ONTVANGST BEANTWOORD. ALS EEN KLACHT EEN VOORZIENBAAR LANGERE VERWERKINGSTIJD VRAAGT, WORDT DOOR DE ONDERNEMER BINNEN DE TERMIJN VAN 14 DAGEN GEANTWOORD MET EEN BERICHT VAN ONTVANGST EN EEN INDICATIE WANNEER DE CONSUMENT EEN MEER UITVOERIG ANTWOORD KAN VERWACHTEN.
 4. INDIEN DE KLACHT NIET IN ONDERLING OVERLEG KAN WORDEN OPGELOST ONTSTAAT EEN GESCHIL DAT VATBAAR IS VOOR DE GESCHILLENREGELING.

ARTIKEL 14 – GESCHILLEN

 1. OP OVEREENKOMSTEN TUSSEN DE ONDERNEMER EN DE CONSUMENT WAAROP DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BETREKKING HEBBEN, IS UITSLUITEND NEDERLANDS RECHT VAN TOEPASSING.

ARTIKEL 15 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

AANVULLENDE DAN WEL VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AFWIJKENDE BEPALINGEN MOGEN NIET TEN NADELE VAN DE CONSUMENT ZIJN EN DIENEN SCHRIFTELIJK TE WORDEN VASTGELEGD DAN WEL OP ZODANIGE WIJZE DAT DEZE DOOR DE CONSUMENT OP EEN TOEGANKELIJKE MANIER KUNNEN WORDEN OPGESLAGEN OP EEN DUURZAME GEGEVENSDRAGER.

VERDERE INFORMATIE BETREFT DE ALGEMENE VOORWAARDEN

DE WET VERKOOP OP AFSTAND IS ONDERDEEL VAN DE EUROPESE REGELGEVING EN BEOOGT EEN STROOMLIJNING VAN DE EUROPESE INTERNE MARKT EN EEN BETERE BESCHERMING VAN DE CONSUMENT BIJ OP AFSTAND GESLOTEN OVEREENKOMSTEN.

DE WET GAAT OOK OVER HET KOPEN EN VERKOPEN VIA INTERNET IN NEDERLAND. EÉN VAN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN IS DAT DE CONSUMENT BIJ IEDERE E-COMMERCE TRANSACTIE EEN BEDENKTIJD VAN 7 WERKDAGEN HEEFT OM DE TRANSACTIE OF OVEREENKOMST ZONDER OPGAVE VAN REDENEN TE HERROEPEN.

DE TEKST VAN DE WET IS BESCHIKBAAR OP HTTPS://WWW.OVERHEID.NL EN ALGEMENE INFORMATIE OVER DE WET IS TE VINDEN OP HTTPS://WWW.JUSTITIE.NL.

ONDERSTAAND STAAN DE EISEN DIE WORDEN GESTELD AAN DE LEVERANCIER MET BETREKKING TOT DE INFORMATIEPLICHT. OOK WORDT UITEENGEZET WAT HET HERROEPINGSRECHT VAN DE CONSUMENT INHOUDT.

INFORMATIEPLICHT LEVERANCIER:

DE LEVERANCIER MOET, VOORDAT DE KOOP WORDT GESLOTEN, DE VOLGENDE INFORMATIE VERSTREKKEN:

 1. DE IDENTITEIT VAN DE LEVERANCIER; (ONZE GEGEVENS STAAN OP DE PAGINA CONTACT)
 2. DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE PRODUCTEN; (DEZE STAAN PER PRODUCT VERMELD BIJ HET BETREFFENDE PRODUCT)
 3. DE PRIJS; (BIJ ELK PRODUCT STAAT DE GELDENDE VERKOOPPRIJS VERMELD, INCLUSIEF BTW)
 4. DE WIJZE VAN BETALING; (IDEAL: DE BETAALMETHODE WORDT BESCHREVEN BIJ ARTIKEL 12 – BETALEN)
 5. DE WIJZE VAN LEVERING; (INFORMATIE OVER DE VERZENDMETHODEN STAAT BIJ ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING)
 6. DE EVENTUELE LEVERINGSKOSTEN; (INFORMATIE OVER VERZENDKOSTEN STAAT BOVENAAN DEZE PAGINA)
 7. DE GELDIGHEIDSDUUR VAN HET AANBOD OF VAN DE PRIJS; (ZIE HIERVOOR DE ARTIKEL 4 – HET AANBOD EN ARTIKEL 9 – DE PRIJS)
 8. HET RECHT VAN DE CONSUMENT OM DE OVEREENKOMST BINNEN EEN BEDENKTIJD TE BEËINDIGEN; (DEZE BEDENKTIJD IS, BIJ AANKOOP VIA DEZE WEBWINKEL 7 WERKDAGEN, MITS DE VERPAKKING NIET GEOPEND IS EN PRODUCTEN ONGEBRUIKT EN ONBESCHADIGD OP KOSTEN VAN DE CONSUMENT WORDEN GERETOURNEERD)
 9. DE MINIMUMDUUR VAN DE OVEREENKOMST WANNEER HET GAAT OM DUURZAME OF PERIODIEKE DIENSTVERLENING OF PRODUCTLEVERING. UITERLIJK BIJ DE LEVERING DIENT DEZE INFORMATIE SCHRIFTELIJK TE WORDEN BEVESTIGD AAN DE KOPER, OP EEN DUURZAME GEGEVENSDRAGER. (DEZE REGEL IS NIET VAN TOEPASSING OP DEZE WEBWINKEL)

BEHALVE BOVENGENOEMDE INFORMATIE MOET DE LEVERANCIER OOK DE VOLGENDE INFORMATIE VERSTREKKEN:

 1. DE VOORWAARDEN WAARONDER EN DE WIJZE WAAROP DE CONSUMENT VAN HET HERROEPINGSRECHT GEBRUIK KAN MAKEN;
  (ZIE DE ALGEMENE VOORWAARDEN: ARTIKEL 6 – 7 – 8)
 2. HET BEZOEKADRES VAN DE VESTIGING VAN DE LEVERANCIER WAAR DE CONSUMENT MET ZIJN KLACHTEN TERECHT KAN;
  (ONZE GEGEVENS STAAN OP DE PAGINA CONTACT)
 3. AFTER-SALES-SERVICE EN GARANTIE;
  (ZIE DE ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE)
 4. DE VOORWAARDEN VOOR DE ONTBINDING VAN EEN OVEREENKOMST, INDIEN DEZE VAN ONBEPAALDE DUUR IS OF EEN DUUR HEEFT VAN MEER DAN EEN JAAR. (ZIE DE LEVERINGSVOORWAARDEN, GEZIEN HET KARAKTER VAN DE WEBWINKEL NIET VAN TOEPASSING)

HERROEPINGSRECHT CONSUMENT:
EÉN VAN DE BELANGRIJKSTE BEPALINGEN IN DE WET KOPEN OP AFSTAND IS HET HERROEPINGSRECHT VAN DE CONSUMENT. OMDAT DE CONSUMENT VOORAF GEEN MOGELIJKHEID HEEFT EEN PRODUCT TE ZIEN OF TE TESTEN, ACHT DE WETGEVER HET NOODZAKELIJK DE CONSUMENT EEN ‘BEDENKTIJD’ VAN MINIMAAL ZEVEN WERKDAGEN TE GUNNEN WAARBINNEN DEZE HET PRODUCT ZONDER OPGAAF VAN REDENEN KAN RETOURNEREN, OF IN HET GEVAL VAN EEN DIENST, DE OVEREENKOMST KAN ONTBINDEN.

HET IS DE LEVERANCIER NIET TOEGESTAAN HIERVOOR KOSTEN IN REKENING TE BRENGEN ANDERS DAN DE VERZENDKOSTEN.

BELEEF KRABBEN HANTEERT EEN PERIODE VAN 7 DAGEN WELKE INGAAT OP HET MOMENT DAT HET PRODUCT GELEVERD IS.

ALS DE LEVERANCIER NIET HEEFT VOLDAAN AAN DE EERDERGENOEMDE INFORMATIEPLICHT, DAN GELDT EEN PERIODE VAN DRIE MAANDEN WAARBINNEN DE CONSUMENT HET PRODUCT KAN RETOURNEREN. TUSSENTIJDS KAN DE LEVERANCIER HET DEFECT IN DE INFORMATIEVOORZIENING REPAREREN. VANAF HET MOMENT DAT DE REPARATIE KENBAAR IS GEMAAKT AAN DE CONSUMENT, BEGINT DE PERIODE VAN ZEVEN WERKDAGEN WEER TE LOPEN.

VOOR BEPAALDE GOEDEREN EN DIENSTEN GELDT HET HERROEPINGSRECHT NIET, HET MOET DAN GAAN OM:

 1. DIENSTEN WAARVAN DE UITVOERING, MET INSTEMMING VAN DE CONSUMENT, IS BEGONNEN VOOR DE TERMIJN VAN ZEVEN WERKDAGEN;
 2. GOEDEREN OF DIENSTEN WAARVAN DE PRIJS GEBONDEN IS AAN SCHOMMELINGEN OP DE FINANCIËLE MARKT, WAAROP DE LEVERANCIER GEEN INVLOED HEEFT;
 3. GOEDEREN DIE VOLGENS SPECIFICATIES VAN DE CONSUMENT ZIJN VERVAARDIGD, BIJVOORBEELD MAATWERK, OF DIE EEN DUIDELIJK PERSOONLIJK KARAKTER HEBBEN;
 4. VOOR GOEDEREN OF DIENSTEN DIE DOOR HUN AARD NIET KUNNEN WORDEN TERUGGEZONDEN, OF DIE SNEL KUNNEN BEDERVEN OF VEROUDEREN;
 5. AUDIO- EN VIDEO-OPNAMEN EN COMPUTERPROGRAMMATUUR WAARVAN DE CONSUMENT DE VERZEGELING HEEFT VERBROKEN;
 6. DE LEVERING VAN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN; VOOR DE DIENSTEN VAN WEDDENSCHAPPEN EN LOTERIJEN.

RETOURZENDINGEN:
IN GEVAL VAN EEN RETOURZENDING DIENT GEBRUIK TE WORDEN GEMAAKT VAN ONZE GEGEVENS ZOALS VERMELD OP DE PAGINA CONTACT. DE KOSTEN VAN DE RETOURZENDING ZIJN VOOR REKENING VAN DE CONSUMENT, TENZIJ VOORAF UITDRUKKELIJK ANDERS OVEREENGEKOMEN.

OVERIGE BEPALINGEN:
NAAST DEZE VERPLICHTINGEN EN RECHTEN ZIJN IN DE WET VERKOOP OP AFSTAND OOK NOG BEPALINGEN OPGENOMEN DIE BETREKKING HEBBEN OP FRAUDE MET BETAALKAARTEN EN DIRECT MARKETING. ZIE HIERVOOR HTTP://WWW.JUSTITIE.NL.

UITZONDERINGEN:
DE REGELS IN DE WET VERKOOP OP AFSTAND GELDEN NIET VOOR FINANCIËLE DIENSTEN. DE REGELS GELDEN OOK NIET VOOR DE BOUW EN VERKOOP VAN ONROEREND GOED, DISTRIBUTIEAUTOMATEN EN GEAUTOMATISEERDE HANDELSRUIMTEN (BIJVOORBEELD VERKOOP-AUTOMATEN), DE VERKOOP BIJ OPBOD (BIJVOORBEELD INTERNET-VEILINGEN) EN OVEREENKOMSTEN MET EEN TELEFOONMAATSCHAPPIJ INZAKE HET BELLEN MET EEN OPENBARE TELEFOON.
DAARNAAST GENIET ALLEEN DE CONSUMENT BESCHERMING, BEDRIJVEN, OF NATUURLIJKE PERSONEN DIE HANDELEN IN OPDRACHT VAN EEN BEROEP OF BEDRIJF, KUNNEN GEEN RECHTEN ONTLENEN AAN DEZE WET.

RUILEN EN RETOURNEREN

MOCHT U NIET TEVREDEN ZIJN MET UW AANKOOP DAN KUNT U DEZE BINNEN 7 DAGEN NA HERROEPING RETOURNEREN.
GERETOURNEERDE ARTIKELEN WORDEN ALLEEN GEACCEPTEERD WANNEER ZE ONGEBRUIKT ZIJN EN, VOOR ZOVER MOGELIJK, VERPAKT IN DE ORIGINELE VERPAKKING. AFGEPRIJSDE ARTIKELEN KUNNEN NIET WORDEN GERETOURNEERD.
HET IS NIET MOGELIJK OM EEN ARTIKEL UIT ONZE WEBSHOP DIRECT OM TE RUILEN VIA DE BEZORGDIENST. WANNEER U EEN ANDER FORMAAT OF KLEUR WENST, KUNT U HET ONTVANGEN ARTIKEL RETOURNEREN VOLGENS DE HIERBOVEN BESCHREVEN PROCEDURE. VERVOLGENS KUNT U NAAR WENS EEN VERVANGEND ARTIKEL BESTELLEN IN ONZE WEBSHOP.
VOOR HET RETOUR ZENDEN VAN (EEN DEEL VAN) UW BESTELLING GAAT OP KOSTEN VAN DE CONSUMENT. U ONTVANGT HET AANKOOPBEDRAG VAN HET GERETOURNEERDE ARTIKEL TERUG, EXCLUSIEF DE VERZENDKOSTEN.

DE VERZENDKOSTEN ONTVANGT U RETOUR WANNEER U EEN VERKEERD OF BESCHADIGD ARTIKEL HEEFT ONTVANGEN.

ALS U VERZENDKOSTEN VOOR DE RETOURZENDING HEEFT BETAALD, KRIJGT U UW VERZENDKOSTEN IN TWEE GEVALLEN TERUG:

 1. EEN ARTIKEL UIT DE ZENDING IS VERKEERD GELEVERD OF ANDERSZINS NIET CORRECT GELEVERD. DE VERZENDKOSTEN WORDEN IN DIT GEVAL VERGOED VOLGENS DE BETAALMETHODE VAN AANKOOP.
 2. U HERROEPT UW ORDER.

NEEM VOOR HET RETOUR ZENDEN VAN (EEN DEEL VAN) UW BESTELLING CONTACT OP MET ONZE WINKEL, TEL. 0314-622705 OF EMAIL INFO@BELEEFKRABBEN.NL. ZODRA HET PAKKET IN GOEDE ORDE IS ONTVANGEN, WORDT HET AANKOOPBEDRAG VOLGENS DE WIJZE VAN AANKOOP ZO SPOEDIG MOGELIJK EN UITERLIJK BINNEN 14 DAGEN OP UW BANK- OF GIROREKENING TERUGGESTORT. U DIENT HET RETOURBEWIJS TE BEWAREN TOTDAT HET AANKOOPBEDRAG IS TERUGGESTORT.
U KUNT NATUURLIJK OOK ALTIJD UW ZENDING TERUGBRENGEN IN ONZE WINKEL; BIJ RETOURNEREN VAN DE GEHELE ZENDING KUNT U TER PLEKKE ZELF KIEZEN OF U DE VERZENDKOSTEN ALS TEGOEDBON OF VOLGENS DE BETAALMETHODE VAN DE AANKOOP TERUG WILT ONTVANGEN.

GELDTERUGGAVE OP BASIS VAN BETAALWIJZE:

 1. BETAALD MET IDEAL: HET AANKOOPBEDRAG WORDT ZO SPOEDIG MOGELIJK EN UITERLIJK BINNEN 14 DAGEN OP UW BANK- OF GIROREKENING TERUGGESTORT.

ROND DRUKKE PERIODES ZOALS DE FEESTDAGEN KAN DE AFHANDELING VAN UW GERETOURNEERDE BESTELLING VERTRAGING OPLOPEN. U WORDT OP DE HOOGTE GEHOUDEN OVER DE ACTUELE LEVERTIJDEN IN HET BESTELPROCES.

 • © 2022 BELEEF KRABBEN
© 2022 - 2024 Beleef Krabben | sitemap | rss